Noteikumi

Portāla AATRI.LV lietošanas noteikumi

 

 1. Tīmekļa vietnes aatri.lv lietošanas noteikumi

1. SIA VIA DIGITAL, aatri.lv portāla īpašnieks, uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.aatri.lv, turpmāk saukta aatri.lv.

2. Aatri.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto aatri.lv, lai publicētu informāciju par savām precēm (preces nosaukums, cena un cita informācija).

3. Aatri.lv apmeklētājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē aatri.lv, lai izmantotu tās saturu.

 

2. Autortiesības

1. Aatri.lv publiskotais, ievietotais informatīvais saturs ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu.

2. Jebkura aatri.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez aatri.lv rakstiskas atļaujas.

3. Jebkuras saites (linki) uz aatri.lv izmantojami un publicējami ar skaidru norādi uz aatri.lv.

 

3. Informācijas publiskošana

1. Aatri.lv lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs aatri.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, cena) ir likumīgi iegūts, atbilst patiesībai un ka lietotājam ir tiesības šos materiālus izmantot komerciāliem nolūkiem.

2. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas pēc šādas informācijas publiskošanas aatri.lv portālā.

3. Lietotājam ir aizliegts publiskot vai ievietot aatri.lv normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai: 1. materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;

2. materiālus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;

3. materiālus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.

 

4. Aatri.lv, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šo materiālu publiskotāja lietotāja kontu un/vai liegt piekļuvi aatri.lv.

5. Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz materiāliem (kurus iesniedz, izvieto vai publisko aatri.lv pakalpojumu izmantošanas procesā) lietotājam pieder. Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus aatri.lv tīmekļa vietnē, un akceptējot šos aatri.lv lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz aatri.lv (SIA VIA DIGITAL) neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj aatri.lv atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis aatri.lv.

­­­6. Lietotājs piekrīt, ka aatri.lv, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šī licence dod aatri.lv šādas tiesības.

7. Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotājam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.

8. Aatri.lv nav atbildīga par aatri.lv lietotāju publiskotajiem materiāliem un šajā sakarā radītajām sekām.

9. Aatri.lv nav atbildīga par tehniska rakstura problēmām aatri.lv, lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā.

10. aatri.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar aatri.lv pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.

11. Lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu aatri.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Aatri.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju darbību aatri.lv portālā.

12. Aatri.lv ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, kā arī dzēst jebkuru lietotāja ievietoto informāciju.

 

4. Citi noteikumi

1. Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši katram aatri.lv lietotājam.

2. Aatri.lv ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas aatri.lv.

3. Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

4. Ja lietotājs vēlas izmantot aatri.lv esošos materiālus, viņam ir pienākums sazināties ar aatri.lv pārstāvjiem, rakstot uz e-pasta adresi info@aatri.lv, lai saņemtu šādas tiesības.

 

AATRI.LV nav atbildīgs par veikalu sniegto pakalpojumu kvalitāti un neuzņemas atbildību, ja veikala komercprakse neatbilst likumā noteiktajām normām. Veikalam kā komersantam ir pienākums nodrošināt preču un pakapojumu kvalitātes atbilstību likumā noteiktajām prasībām.

 

Privātuma politika

 

1.Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam un kādēļ?

2. No kādiem avotiem mēs apkopojam Jūsu personas datus?

Visus Jūsu personas datus mēs iegūstam tikai no Jums. Datus Jūs mums iesniedzat tieši, piemēram, aizpildot pakalpojuma iegādei nepieciešamos datus, kā arī aizpildot citas kontaktformas mūsu mājaslapā.

3. Kādos gadījumos un kādiem datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs nodosim Jūsu izvēlētajiem pakalpojumu sniedzējiem, lai tie var sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus.

Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei datu saņēmējiem, kuri palīdz mums sniegt Jums pakalpojumus. Tādas personas var būt datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir pienākums nodrošināt Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

Dati var tikt nodoti arī kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai uzraudzības institūcijām, taču tikai atbildot uz to pieprasījumiem un tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvo aktu noteiktajos gadījumos un kārtībā.

4. Kādās teritorijās un jurisdikcijās mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai Latvijas teritorijā.

5. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām, tajā skaitā Gudriem.lv apņemas nodrošināt klientu personas datu informācijas konfidencialitāti.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā un Nosacījumos noteikto mērķu sasniegšanai.

6. Kādas tiesības Jums sniedz datu aizsardzības normatīvie akti un kā varat tās izmantot?

Datu aizsardzības normatīvie akti piešķir Jums tiesības, kuras Jūs varat brīvi izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespējas izmantot Jūsu tiesības.

Tiesības iegūt informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un, ja apstrādājam, tad kādus

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.

Tiesības pieprasīt labot personas datus

Ja ir mainījušies Jūsu norādītie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot

Tiesības atsaukt piekrišanu

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus. Šo piekrišanu atsaukšana neierobežos Jūsu iespēju saņemt Gudriem.lv pakalpojumus.

Ja Jūsu piekrišana zaudē spēku vai tiek atsaukta vai anulēta, mēs dzēšam datus, kas tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, ja vien to apstrādei nav arī cits pamats, lai sasniegtu citus šajā Politikā paredzētos datu apstrādes mērķus.

Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

Tiesības pieprasīt izdzēst datus (tiesības būt aizmirstam)

Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus.

Gadījumā, ja personas dati, kas apstrādāti, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem mērķiem, piemēram, lai nodrošinātu pierādījumu esamību pretenzijas gadījumā, mēs varam saglabāt attiecīgos datus, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

Tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi

Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr norādām, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ un uz šādu ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums Gudriem.lv sniegtos pakalpojumus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

7. Kādos veidos Jūs varat sazināties ar mums?

Šīs mājas lapas īpašnieki un uzturētāji un personas datu pārzinis ir Gudriem.lv SIA, reģistrācijas numurs 40103894209, populārs preču un pakalpojumu salīdzināšanas portāls Latvijā. Mūsu birojs atrodas Kalnciema ielā 78, Rīgā, Latvijā. Paldies, ka izmantojat mūsu salīdzināšanas servisus!

Par visiem personas datu apstrādes jautājumiem ar mums varat sazināties šādos veidos: Rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@aatri.lv

8. Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazas informācijas datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datoru vai citu iekārtu, piemēram, mobilo tālruni, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, un tās tiek saglabātas Jūsu lietotajā tīmekļa pārlūkprogrammā nolūkā saglabāt datus, lai mēs varētu Jūs atpazīt kā Gudriem.lv klientu brīdī, kad Jūs, it sevišķi, atkārtoti, apmeklējat mūsu tīmekļvietni. Ar sīkdatņu palīdzību mēs tāpat varam sasaistīt Jūsu pakalpojumu izmantošanas vēsturi un citus datus, ko apstrādājam, ar pārlūkošanu internetā. Ar sīkdatņu palīdzību iegūtā informācija ļauj Jums nodrošināt ērtāku mūsu tīmekļvietnes pārlūkošanu, sniegt Jums pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par mūsu tīmekļvietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan tīmekļvietni, gan Jūsu apkalpošanu, gan arī Gudriem.lv sniegtos pakalpojumus.

Mūsu tīmekļvietnē tāpat tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes. Tās tiek lietotas, lai veidotu ikviena apmeklētāja pārlūkošanas vēsturi nolūkā parādīt tieši Jums paredzēto reklāmu un nodrošināt labāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļvietni. Ja Jūsu pārlūkprogramma ļauj ierakstīt trešo personu sīkdatnes, mūsu izvēlētajam partnerim būs iespēja ierakstīt savas sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammā.

Sīkdatņu politika

Kas ir sīkdatne

 

Sīkdatne ir neliela datne, kas tiek glabāta jūsu ierīcē un ko izmanto statistikai, lai uzlabotu interneta vietnes funkcionalitāti un daudz ko citu.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai analizētu tendences, pārvaldītu interneta vietni, sekotu lietotāju darbībām interneta vietnē un vāktu demogrāfisko informāciju par mūsu lietotāju bāzi kopumā.

Sekošana

Mēs automātiski vācam noteiktu informāciju, lai kopumā analizētu tendences un pārvaldītu mūsu tīmekļa vietnes, produktus un pakalpojumus.

Mūsu sīkdatņu un sekošanas politika

Mēs, respektējam jūsu privātumu un esam apņēmušies saglabāt jūsu tiesības uz jūsu personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību. Mūsu Sīkdatņu un sekošanas politika sniedz jums skaidru izskaidrojumu par to, kā sīkdatnes un citas sekošanas tehnoloģijas tiek izmantotas mūsu interneta vietnēs, produktos un pakalpojumos.

KAS IR SĪKDATNE

Sīkdatne ir neliela datne, kas tiek lejupielādēta un saglabāta jūsu ierīcē, kad apmeklējat kādu interneta vietni. Tā satur datus, kas ir specifiski konkrētajam apmeklētājam un interneta vietnei. Sīkdatnes izmanto daudzas interneta vietnes un tās var izmantot vairākiem nolūkiem, piemēram, lai atcerētos jūsu izvēlētās iespējas, lai nodrošinātu tiešsaistes iepirkšanos un lai apkopotu interneta vietnes statistiku.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES

Mēs un mūsu partneri izmantojam sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai analizētu tendences, pārvaldītu interneta vietni, sekotu lietotāju darbībām interneta vietnē un vāktu demogrāfisko informāciju par mūsu lietotāju bāzi kopumā. Sīkdatnes ir informācijas vienības, ko interneta vietne nosūta uz interneta pārlūku. Pārlūks šo informāciju saglabā datnē jūsu ierīcē. Sīkdatnes ļauj apmeklētājiem orientēties interneta vietnē un (attiecīgā gadījumā) ļauj mums pielāgot interneta vietni un tās saturu apmeklētāja vajadzībām, un uzlabot lietotāju darbību rezultātus. Ja sīkdatņu funkcija nav aktivizēta, mēs nevaram nodrošināt interneta vietnes pareizu darbību un tās ekspluatāciju tā, kā paredzēts.

Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam mūsu interneta vietnē, nesaglabā datus, pēc kuriem varētu tieši identificēt jūs. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, kā aprakstīts mūsu Privātuma politikā. Netiks nodota nekāda personas informācija, pēc kuras varētu identificēt jūs.

Mēs izmantojam sīkdatnes savās vietnēs šādi:

 Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzzinātu, kā lietotāji atnāk uz mūsu interneta vietni, un pētītu, kā viņi to izmanto - tas mums palīdz uzlabot jums sniegto pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, mēs izmantojam Google Analytics - populāru internetā bāzētu veiktspējas analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google. Google Analytics izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu mums analizēt, kā apmeklētāji izmanto mūsu interneta vietni. Vairāk informācijas par sīkdatņu izmantošanu var atrast Google Konfidencialitātes politikā.

·  Mēs izmantojam sīkdatnes interneta vietnes datu plūsmas uzraudzībai un pārvaldībai.

·  Tāpat mēs izmantojam sīkdatnes arī mūsu reklāmas kampaņās un pamudinājumos, un lai noteiktu to veiksmīgumu. Tas mums palīdz uzlabot vietnes dizainu un struktūru, un piedāvājumu un pamudinājumu klāstu.

Mēs mūsu tīmekļa vietnē izmantojam divu veidu sīkdatnes:

·  Sesijas sīkdatnes. Tās ir pagaidu sīkdatnes, kas ir aktīvas tikai laikā, kad datora lietotājs piekļūst interneta vietnei (vai, precīzāk, kamēr lietotājs pamet interneta vietni un aizver pārlūku). Sesijas sīkdatnes palīdz mūsu interneta vietnei iegaumēt soļus, ko apmeklētājs ir spēris iepriekšējā lappusē, tādējādi novēršot nepieciešamību ievadīt informāciju atkārtoti.

 

·  Pastāvīgās sīkdatnes. Pastāvīgās sīkdatnes paliek apmeklētāja datorā pēc mūsu interneta vietnes apmeklējuma. Šīs sīkdatnes palīdz mums jūs identificēt kā unikālu apmeklētāju (saglabājot šo informāciju kā nejaušā secībā ģenerētu skaitli). Tas, cik ilgi šī sīkdatne paliks lietotāja datorā, būs atkarīgs no sīkdatnes veida.

 

Piekrišana sīkdatņu izmantošanai.

Pirms sākat izmantot mūsu interneta vietni, mums ir jāsaņem jūsu piekrišana sīkdatņu izmantošanai. Tādēļ mūsu tīmekļa vietnē ir uznirstošais logs, kas informē jūs par sīkdatņu izmantošanu, un jums tiek lūgts akceptēt sīkdatņu izmantošanu, noklikšķinot uz "Piekrītu". Ja nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, bet turpināt izmantot tīmekļa vietni, tas tiek uzskatīts par jūsu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana.

Mēs neizmantojam sīkdatnes ar mērķi vākt personisko informāciju par lietotājiem. Tomēr atsevišķu apstrādāto informāciju var uzskatīt par personas datiem.

Ja vēlaties ierobežot sīkdatnes vai tās bloķēt mūsu interneta vietnē vai jebkurā citā interneta vietnē, to varat izdarīt, izmainot jūsu interneta pārlūka iestatījumus. Piemēram, jums var būt iespēja bloķēt visas sīkdatnes, akceptēt tikai pirmās puses sīkdatnes vai dzēst visas sīkdatnes, izejot no pārlūka. Lai uzzinātu vairāk par šo iespēju, izmantojiet sava pārlūka funkciju "Palīdzība". Informācijai par to, kā izdzēst sīkdatnes no jūsu mobilās ierīces pārlūka, lūdzu, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži mūsu sniegtie pakalpojumi nedarbosies, ja jūs bloķēsit vai dzēsīsiet sīkdatnes.

SEKOŠANA

Kā vairums interneta vietņu, mēs apkopojam noteiktu informāciju automātiski. Mēs vācam šo informāciju, lai kopumā analizētu tendences un pārvaldītu mūsu tīmekļa vietnes, produktus un pakalpojumus.

 

Sekojot interneta lappusēm, kuras mūsu lietotājs apmeklē konkrētā interneta vietnē, mēs neiesaistāmies personiskās informācijas vākšanā par jūsu darbībām tiešsaistē laika gaitā un trešo personu interneta vietnēs vai tiešsaistes pakalpojumos. Attiecīgi mēs pašlaik neapstrādājam vai neizpildām jebkura tīmekļa pārlūka signālu "neizsekot" vai citus mehānismus, kas dod patērētājiem iespēju izdarīt izvēli attiecībā uz personu identificējošas informācijas vākšanu par jūsu darbībām tiešsaistē laika gaitā un trešo personu interneta vietnēs. Papildus tam, mēs neesam apzināti pilnvarojuši trešās personas vākt personu identificējošu informāciju par jūsu darbībām tiešsaistē laika gaitā un dažādās interneta vietnēs laikā, kad izmantojat mūsu interneta vietnes.

 

Mēs sadarbojamies ar trešo personu, lai rādītu mūsu interneta vietnē reklāmu vai pārvaldītu mūsu reklāmas citās vietnēs. Mūsu partneris - trešā persona var izmantot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai nodrošinātu jums reklāmas, kas pamatojas uz jūsu pārlūkošanas aktivitātēm un interesēm. Ja vēlaties atteikties no reklāmām, kas balstītas uz interesēm, noklikšķiniet šeit(LINKS http://preferences-mgr.truste.com/) vai, ja atrodaties Eiropas Savienībā, šeit(LINKS http://www.youronlinechoices.eu/). Lūdzu, ņemiet vērā, ka turpināsiet saņemt vispārīgas reklāmas (t.i. reklāmu, kas nav pielāgota jūsu interesēm un rīcībai).

Office Kit
Canvas
Atta
Pieteikties
Mēs Ātri